en
X

There are no products in your shopping cart yet.

Download general terms and conditions

Art. 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Art. 2 - Identiteit van de ondernemer
BikeShop Online handelend onder de naam "PeerkesBikeShop.Com"
Vestigings- en bezoekadres:
Kerkpad 32
5058EK Esbeek
KvK-nummer: 65163982
BTW identificatienummer: NL073269414B02

Art. 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Art. 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor door de consument zelf foutief bestelde maten of passingen. De op de site aangegeven maat en passingtabellen zijn zuiver indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder
4.1. de prijs inclusief belastingen;
4.2. de eventuele kosten van aflevering;
4.3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
4.4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
4.5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
4.6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
4.7. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
4.8. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Art. 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
4.1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
4.2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
4.3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
4.4. de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

Art. 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de factuurdatum.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Art. 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien een consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, echter niet de volledige bestelling retourneert, komen zowel de (eventuele) verzendkosten als de kosten van terugzending voor zijn rekening
3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Art. 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Art. 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van de ondernemer is vermeld en dit door ondernemer aan de consument schriftelijk is medegedeeld, heeft de consument het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Art. 10 - Garantiebepalingen
1. De ondernemer garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende product.
3. De garantie is niet overdraagbaar.
4. De door ondernemer op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de ondernemer aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 11 - Garantieperiode
1. Producten worden gedurende 2 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.

Art. 12 - Garantieomvang
1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door ondernemer is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van ondernemer worden gerepareerd dan wel worden vervangen.
2. Kosten van transport van en naar ondernemer komen voor rekening van de consument.
3. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel niet meer leverbaar is, dan zorgt de ondernemer voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Art. 13 - Indienen garantieclaim
1. Claims onder deze garantie dienen, onder aanbieding van het betreffende product, ter inspectie te worden aangeboden bij de ondernemer.


Art. 14 - Aansprakelijkheid garantie
1. Een door ondernemer gehonoreerde garantieclaim betekent niet dat de ondernemer ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van de ondernemer strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer betreffende gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 15 - Uitsluitingen garantie
1. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, kettingen, kettingbladen, freewheelen, cassettes, bodies, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
2. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
2.1. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
2.2. Het product is niet conform de door fabrikant voorgeschreven instructies onderhouden;
2.3. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
2.4. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd.

3. Specifieke productvoorwaarden en uitsluitingen:
3.1. Wielsets: uitgesloten van garantie zijn wiellagers en overige loopdelen. Ook spaakbreuk is uitgesloten van garantie, tenzij veroorzaakt door constructie- en/of materiaalfouten. Om spaakbreuken te voorkomen dient een nieuwe wielset na 500km te worden nagespannen, hiervoor kunt u terecht in een van onze vestigingen. Dit naspannen zit niet in de prijs van een wielset inbegrepen;
3.2. Verende voorvorken: Om goede prestaties, veiligheid en een lange levensduur van uw voorvork te verzekeren is er regelmatig onderhoud nodig, kijk voor het onderhoudsschema van uw voorvork in de gebruikershandleiding, deze is ook te downloaden op de website van de betreffende fabrikant. Garantie is niet van toepassing op normale slijtage. Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, ondervinden schade als gevolg van normaal gebruik en of het achterwege blijven van onderhoud volgens fabrikant.

Art. 16 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 14 dagen maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Bezorging naar postbusnummers, antwoordnummers en NAPO-adressen (militaire adressen} is uitgesloten.

Art. 17 - Betaling
1. Betaling dient te geschieden bij aflevering. Op verzoek van de consument of van ondernemer kan de betaling ook vooraf via iDEAL of per bank geschieden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Art. 18 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Art. 19 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Art. 20 - Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de ondernemer in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de ondernemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art. 21- Disclaimer
1. Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan niet worden ingestaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De ondernemer is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.


Terms & Conditions (Transation from Dutch by Google Translate)

Art. 1 - Definitions 
In these terms and conditions shall apply: 
Grace period: The period during which the consumer can exercise his right of withdrawal; 
Consumer: the natural person not acting in the exercise of professional or business and a distance contract with the entrepreneur; 
Day: calendar; 
Right of withdrawal: the ability for the consumer to waive the distance contract within the cooling-off; 
Entrepreneur: the natural or legal products and / or remote services and consumer services; 
Distance contract means an agreement made ​​in the framework of a system organized by the Entrepreneur for distance sale of products and / or services until the conclusion of the agreement exclusive use of one or more means of distance communication; 

Art. 2 - Identity of the entrepreneur 
Brebox Cycling v.o.f. handelend onder de naam "PeerkesBikeShop.Com"
Establishment and visiting address: 
Kerkpad 32
5058EK Esbeek 
Chamber of Commerce number: 65163982
VAT number: NL073269414B02

Art. 3 - Applicability 
1 These general conditions apply to every offer of the entrepreneur and any agreement reached at a distance between businesses and consumers. 
2 Before the distance contract is concluded, the text of these general conditions made available to the consumer. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, indicated that the general conditions for the entrepreneur to see and they will be sent. As soon as possible free of charge on request of the consumer 
3 If the distance contract is concluded electronically, notwithstanding the preceding paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general conditions are set in such a way that the consumer has to electronically consumers can be stored on a durable medium. in a simple way If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, indicated where the general conditions can be taken and that electronically or otherwise will be sent free of charge. Request of the consumer electronically 
4 In the event that in addition to these terms and conditions specific product or service conditions apply, the second and third paragraphs shall apply and the consumer in case of conflicting terms always rely on the applicable provision for him This is the most favorable.

Art. 4 - The offer 
1 If an offer is of limited duration or subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer. 
2 The offer contains a complete and accurate description of the products offered. The description is sufficiently detailed to allow. Proper assessment of the offer by the consumer If the contractor uses these images are a true representation of the products offered. Obvious mistakes or errors in the offer does not bind the entrepreneur. 
3 The contractor is not liable for the consumer wrongly ordered sizes or applications. Indicated on the site size and fit tables are purely indicative and no rights can be derived. 
4 Each offer contains such information that is clear to the consumer what rights and obligations which are attached. To the acceptance of the offer This concerns in particular 
4.1. the price including taxes; 
4.2. any costs of delivery; 
4.3. the manner in which the agreement will be achieved and what actions are required; 
4.4. whether to apply the right of withdrawal; 
4.5. the method of payment, delivery or performance of the contract; 
4.6. The deadline for accepting the offer, or the deadline for doing maintenance of price; 
4.7. whether the agreement after the adoption is filed, and how to consult these consumers if so; 
4.8. the way the consumer before the conclusion of the contract, the information provided by him under the agreement can check and repair if required; 

Art. 5 - The contract 
1 The agreement is subject to the provisions of Article 4, concluded at the time of the consumer accepts the offer and meet the corresponding conditions. 
2 If the consumer has accepted the offer electronically, the trader will immediately confirm electronic receipt of acceptance of the offer. Until receipt of this acceptance has not been confirmed, the consumer may rescind the contract. 
3 If the agreement is created electronically, the trader will take appropriate technical and organizational measures to protect the electronic transmission of data and ensure a secure web environment. If the consumer can pay electronically, the trader will take appropriate safety precautions. 
4. entrepreneur will the product or service to the consumer the following information in writing or in such a way that it can be stored on a durable medium, enclose the consumer in an accessible manner: 
4.1. the address of the establishment of the business where the consumer can lodge complaints; 
4.2. the conditions and the manner in which the consumer of the right of withdrawal may be exercised, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal; 
4.3. information on existing after sales service and guarantees; 
4.4. recognized in Article 4 paragraph 4 of these conditions, unless the trader has provided before concluding the contract this information to the consumer; 

Art. 6 - Right of withdrawal upon delivery of products 
1 When purchasing products, the consumer can cancel the contract without giving any reason within 14 days. This period commences on the date of invoice. 
2 During the period the consumer will treat the product and packaging. He will only unpack the product to the extent of use to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he exercises his right of withdrawal, he will be the product with all accessories and - returned in the original condition and packaging to the Entrepreneur in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur - if reasonably possible. 

Art. 7 - Costs in case of withdrawal 
1 If the consumer exercises his right of withdrawal, will not exceed the cost of returning the goods. 
2 If a consumer exercises his right of withdrawal does not return the entire order, get both the shipping cost (if any) as the cost of returning the goods 
3 If the consumer has paid an amount, the entrepreneur this amount as soon as possible but no later than 30 days after the return or cancellation, refund. 

Art. 8 - Exclusion of right of withdrawal 
1 If it is not about a right of withdrawal, the consumer, may be excluded entrepreneur submitted clearly in the offer, at least in time for the conclusion of the agreement, indicated by the entrepreneur. Only 

Art. 9 - The price 
1 During the period mentioned in the offer prices of the products and / or services have not increased, except for price changes resulting from changes in tax rates. 
2 If a wrong price that is listed on the site of the entrepreneur and this is communicated in writing by entrepreneur to the consumer, the consumer has the right to cancel the order or to carry out the order. At the right price 
3 Price increases within 3 months after the conclusion of the contract are only allowed if they are the result of legislation or regulations. 
4 The prices in the range of products include VAT. 

Art. 10 - Warranty 
1 The trader guarantees that the products delivered meet the contract specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usefulness and the date of the conclusion of the agreement existing legal provisions and / or government regulations. 
2 The guarantee may be invoked by the first owner of the product only. 
3 The warranty is not transferable. 
4 The guarantee provided by operator under these conditions does not affect the ability to speak on the basis of the ordinary, legal provisions of the Civil Code. Operator to 

Art. 11 - Warranty 
1 Products are guaranteed by construction and / or material defects for 2 years. 

Art. 12 - Warranty Scope 
1 During the warranty period, all parts which have been established by entrepreneur that there is a material and / or construction fault, will be repaired or replaced. Choice of carrier 
2 Cost of transportation to and from entrepreneur will be borne by the consumer. 
3 If a particular component is eligible for warranty and the original is no longer available, the business provides an equivalent alternative. 

Art. 13 - Submitting warranty claim 
Serve 1 Claims under this warranty must be offered to the entrepreneur. Below offer the product for inspection 


Art. 14 - Liability Guarantee 
1. honored by entrepreneur warranty claim does not mean that the employer is also liable for any damage suffered. The liability of the entrepreneur never extends further than is described in these terms. Any liability of the entrepreneur regarding consequential damage is expressly excluded. 

Art. 15 - Exclusions Warranty 
1. parts that are subject to wear, such as tires, chains, chainrings, freewheeling, cassettes, bodies, cables and brake is not guaranteed, except in the case of construction and / or material defects. 
2 In the following cases the warranty: 
2.1. Incorrect and / or improper use of the product and use not in accordance with the destination; 
2.2. The product is not maintained in accordance with the instructions specified by manufacturer; 
2.3. Technical repairs are not performed properly; 
2.4. Afterward mounted components do not match the technical specification of the product or are mounted incorrectly. 

3 Specific product conditions and exclusions: 
3.1. Wheel Sets: excluded from the warranty are wheel bearings and other parts loop. Also spoke breakage is excluded from the guarantee unless caused by construction and / or material defects. To prevent wire breakage should be tensioned after 500km, a new set of wheels for this you can visit one of our branches. This tensioning is not included in the price of a wheel; 
3.2. Suspension forks: To ensure high performance, safety and long life of your fork is regularly need maintenance, look for the maintenance schedule of your fork in the user manual, which can also be downloaded from the website of the manufacturer. Warranty does not apply to normal wear and tear. Parts that are subject to wear, are harmed as a result of normal use and that the lack of maintenance according to the manufacturer. 

Art. 16 - Delivery and implementation 
1. It will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products. 
2 The place of delivery is the address that the consumer has made to the company. Known 
3 Subject to what is stated in Article 4 of these terms and conditions, the trader will accepted orders expeditiously but not later than 30 days unless a longer delivery period was agreed. If delivery is delayed, or if an order can not be carried out only partially, the consumer will be informed within 14 days month after placing the order. The consumer in this case the right to terminate the contract without cost. 
4 In case of dissolution in accordance with the previous paragraph, the trader will refund the consumer as soon as possible, payable within 14 days after the dissolution. 
5. The risk of damage and / or loss of products rests upon the trader up to the moment of delivery to the consumer, unless explicitly agreed otherwise. 
6 Delivery to PO box numbers, numbers and answer NAPO addresses (military addresses} is excluded. 

Art. 17 - Payment 
1 Payment must be made upon delivery. At the request of the consumer or business owner can also pre-payment made ​​via iDEAL or bank. 
2 The consumer has the duty to report. Inaccuracies in data supplied or specified payment immediately to the trader 
3 In the event of default by the consumer, the operator subject to statutory limitations, the right to the consumer to spend. Advance reasonable expenses will be made ​​known 

Art. 18 - Complaints 
1 The entrepreneur has a well-publicized complaints and deals with complaints under this procedure. 
2 Complaints about the implementation of the agreement should take place promptly, fully and clearly described to be submitted to the entrepreneur, after the consumer has discovered the defects. 
Complaints submitted to the trader will be counted 3 answers from the date of receipt. Within 14 days If a complaint is a foreseeable longer processing time, within the period of 14 days responded with an acknowledgment of the receipt and indicating when the consumer can expect. A more detailed answer 

Art. 19 - Disputes 
1. agreements between the entrepreneur and the consumer of these terms refer only to Dutch law. 
2 All disputes between parties will be submitted to the competent court in the Netherlands.

Art. 20 - Force Majeure 
1 Without prejudice to its other rights, the company in the case of force majeure the right, at its option, to suspend the execution of your order or the agreement without judicial intervention, by informing you in writing share and without the employer is obliged to pay any compensation, unless this would be. unacceptable under the circumstances to standards of reasonableness and fairness 
2 Force majeure is defined as any failure can not be allocated because it is not due to a fault of the employer and not under the law, legal act or according to generally accepted practice. 

Art. 21- Disclaimer 
1 While in compiling this website, the utmost care, it can not vouch for the accuracy or completeness of the information. The entrepreneur is not liable for the consequences of actions taken on the basis of this website.| More